สัมนาฟรี!! สำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาต่อ หรือ เป็นแพทย์ประจำบ้านใน
 
 

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โดย Ms. Victoria Adam, Kaplan Regional Manager, Asia-Pacific Region เพื่อการเตรียมการสอบ USMLE ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อแพทย์ ทีมีความประสงค์ไปศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ECFMG Certificate) เป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 3 มิ.ย. 2552 เวลา 14.00-16.00 น ที่สำนักงาน เรียนนอกดอทดคอม
ผู้สนใจกรุณา สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ 02-642-0371-5 รับจำนวนจำกัด

หัวข้อในการสัมมนามีดังนี้ หลังจากนั้นจะเป็น Q & A
The path to achieving a US Postgraduate Residency position at a hospital in the US

- What to expect in the USMLE exams and how to prepare for them

- How to apply for the exams and upcoming deadlines

- High yield subjects - what to focus on

- A full break down of Step 1, Step 2 CK and CS

- Study tips and Understanding 'USMLE Triple Jump' Questions

- How to secure the best US residency position

- Kaplan Medical course options

- Special June discounts

Then follow by Q & A
ผู้สนใจกรุณา สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ 02-642-0371-5 รับจำนวนจำกัด

 

 

 

 
 
 
[21 May 2009 , 16]