aupair-about.jpg (699×238)


โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพร้อมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 2 ปี
 
      
             โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมพร้อมศึกษาในสหรัฐอเมริกานี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Thai International Education (TIE) ซึ่งเป็นตังแทนรับอนุญาต กับองค์กร AuPairCare ซึ่งมีสำนกงานใหญ่อยู่ที่เมือง San Francisco, รัฐ California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สนใจและมีความรักเด็ก ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันในฐานะพี่เลี้ยง โดยได้รับรายได้ประจำเป็นค่าตอบแทน พร้อมรับโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมครอบครัวชาวอเมริกัน พร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน ในการศึกษาต่อระหว่างที่อยู่ในอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

             โครงการนี้มิใช่การจัดหางาน แต่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมาย สหรัฐอเมริกา และอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน โดยมี องค์กร AuPairCare Organization เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการคัดเลือกบุคคลที่สนใจ และคุณสมบัติครบถ้วนจากประเทศต่างๆ นอกสหรัฐอเมริกาโดยผ่านตัวแทนรับอนุญาตในประเทศต่างๆ ดังกล่าว จำนวนของผู้มีที่จะได้รับคัดเลือกในประเทศต่างๆ ดังกล่าวจะมีการกำหนดจำนวนที่แน่นอน (quota)


คำว่า Au Pair เป็นภาษาละติน มีความหมายว่า เสมอภาค ซึ่งหมายถึงความเท่าเทียมกันของทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ และครอบครัวชาวอเมริกันที่รับเป็นผู้อุปถัมภ์ในระหว่างที่อยู่ในอเมริกา ในบางครอบครัวความสัมพันธ์ดีมาก ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสัมพันธ์เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากภาพที่อยู่ด้านล่างนี้

aupair-about-2.jpg (272×221)

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยอมรับว่า การไปอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความรักเด็ก และมีความอดทนอดกลั้น ต้องเป็นผู้ที่ยินดีจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามข้อกำหนด โดยได้รับรายได้ประจำเป็นผลตอบแทน รวมถึงทุนการศึกษาบางส่วน และวันพักร้อนระหว่างปี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่รู้จักจัดสรรเวลา ของตัวเองเพื่อการศึกษา และทำงานในเวลาเดียวกัน


จุดประสงค์ของโครงการ

เปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาประเทศได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวอเมริกัน เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ได้เพื่อนใหม่จากนานาประเทศ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นแนวทางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติของการสมัครเป็นออแพร์
 • อายุ 18 ปี และไม่เกิน 27 ปี นับวันที่บินเข้าประเทศอเมริกา กรณีอายุ 26 ปีสามารถสมัครได้  แต่ต้องบินเข้าประเทศ
  อเมริกาก่อนอายุ 27
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • เพศหญิง / เพศชาย
 • มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆกับเด็กได้
 • ไม่เป็นโรคติดต่อที่จะนำไปติดต่อกับเด็กหรือครอบครัวทีจะอยู่ด้วย
 • ไม่มีประวัติอาชญกรรม
 • ไม่เคยเป็นออแพร์ประเทศอเมริกามาก่อน


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับเงินค่าแรงจากการทำงานสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 195.75 เหรียญ  ต่อการทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากโฮสต์สูงสุดไม่เกิน 500 เหรียญ ต่อ 1 ปี
 • ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ ได้รับวันหยุดพักร้อน 2 อาทิตย์ โดยที่ได้รับค่าแรงตามปกติ
 • ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลียน นับจากวันทีวีซ่าหมดอายุ ออแพร์สามารถอยู่ต่อในประเทศได้อีก 30 วัน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา
 • ออแพร์สามารถขอเป็นออแพร์อีกหนึ่งปีต่อจากปีแรกได้ เรียกว่าออแพร์ปีที่ 2 โดยการเป็นออแพร์ปีทีสอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 200 บาท
 • ค่าสมัครมรการดำเนินการ การติดต่อเดินเรื่อง 6000 บาท 
 • ค่าประกันโครงการ และ ค่าดำเนินการขององค์กร ที่ต้องชำระให้แก่ AuPairCare จำนวน USD500 หรือ ประมาณ 20000บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในระหว่างการเดินทางและรหว่างพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์