aupair-ourservice.jpg (709×250)


                 1 )      รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมโครงการออแพร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทาง
                           วัฒนธรรมกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

                 2 )      ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนในการทำหน้าที่ออแพร์


                 3 )      จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้สมัครในเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่างถูกต้อง อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
                           กฎจราจรและ วิธีขับรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยายบาลเบื้องต้นและวิธีการ
                           ผายปอดกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่จะไปทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในฐานะออแพร์


                 4 )     ให้คำแนะนำและสอนวิธีการรับการสัมภาษณ์จากครอบครัวอเมริกัน รวมถึงการสนธนาทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
                           เหมาะสม  เมื่อได้รับการติดต่อสัมภาษณ์จากครอบครัวอเมริกัน

                 5 )     จัดให้มี่การสอนภาษาอังกฤษเน้นบทสนธนาเป็นหลักสำหรับผู้สมัครที่ขาดทักษะใน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
                          และยังขาดประสบการณ์ในระดับที่กำหนดโดยโครงการออแพร์


                 6 )     แนะนำและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้สมัครในการเขียนจดหมายแนะนำตัวที่ส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร


                 7 )     แนะนำและช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อประกอบใบสมัครขอ วีซ่าจากสถานฑูตอเมริกา
                          เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับอนุมัตวีซ่าจากสถานฑูตอย่างแน่นอน


                 8 )     จัดให้มีปัจฉิมนิเทศน์ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงานยังสหรัฐอเมริกา (เช่น การเตรียมตัวและการเดินทางไป
                          สหรัฐอเมริกา,  การดูแลตัวเองเมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา, กฎข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก,
                          กฏจราจรเบื้องต้นและวิธีการขับรถยนต์ในอเมริกา และหลักความปลอดภัยเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ดเล็ก เป็นต้น)
                          เพื่อให้แน่ใจว่าออแพร์จะประสบความสำเร็จ ในระหว่างหนึ่งปีที่ทำหน้าที่ใน สหรัฐอเมริกา


                 9 )     ให้บริการในการจองวันนัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานฑูต เพื่อให่มั่นใจว่าออแพร์จะได้วันนัดที่ทันก่อนกำหนด
                          การเดินทางไปสหรัฐ อเมริกา


                 10 )   ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับออแพร์ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือ
                         ในกรณีที่ปัญหา


                 11 )   ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ของฮงค์กรออแพร์แคร์ในเมืองซานฟานซิสโก ในฐานะตัวแทนของ
                          ออแพร์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในกรณีมีปัญหา หรือเหตุฉุกเฉิน


                 12 )   ทำหน้าที่ติดต่อแจ้งข่สวกับครอบครัวออแพร์ในประเทศไทย ในกรณีที่มีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับออแพร์
                          ในสหรัฐ ในทางกลับกันก็ทำหน้าที่ส่งข่าวครอบครัวให้ออแพร์ทราบ


                 13 )   ช่วยเหลือออแพร์ในกรณีต่อสัญญาปีที่สอง