สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การศึกษาวิชากฎหมายในต่างประเทศ” เนื่องใน
 
  กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิชากฎหมายในต่างประเทศ เนื่องในสัปดาห์วันศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม โดยมีกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการฝึกอบรม สาขาวิชากฎหมายในต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ทำอย่างไร...จะพิชิตทุนสำนักงานศาลยุติธรรมได้ รวมทั้งวิธีการเตรียมตัวสอบชิงทุนให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2541 2320, 0 2512 2284-91 ต่อ 1280
 
 
  sirianong
[16 April 2009 , ]