จบโครงการแล้วมีประกาศณียบัตรให้
ผู้ที่จบโครงการออแพร์จะได้รับประกาศณียบัตรดังรูปที่แนบไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครงานได้