วันที่
สมัครตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
ไฟล์รูปภาพ
19-07-2019
AuPair Recruitment Manager
(ถ้ามี)
ชื่อ/นามสกุล
(Name/Surname)
E-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน
(Present Address)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(Offcial Address)
เบอร์โทรติดต่อ
สถานที่เกิด(Place of Birth)
หมายเลขบัตรประชาชน
วัน เดือน ปีเกิด อายุ ปี
วันหมดอายุ
  ระดับการศึกษา
  ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
  ความสามารถด้านภาษา
ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
อังกฤษ
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ดีมาก ดี พอใช้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ความสามารถอื่น ๆ
  บุคคลอ้างอิง
ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน บริษัท ที่อยู่-โทรศัพท์
Security Code